fbpx
Академія Рекреаційних технологій і права

Освітньо-професійна програма спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Сертифікат про акредитацію

Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування».
Спеціальність – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
Освітня програма – «Фінанси, банківська справа та страхування».
Спеціалізація – «Фінанси і кредит».
Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський).
Термін навчання – 4 роки.
Форма навчання – денна, заочна.
Кваліфікація освітня – бакалавр фінансів, банківської справи та страхування.
Кваліфікація професійна – бакалавр фінансів, банківської справи та страхування.

Сфера працевлаштування:
— керівник фінансового відділу;
— головний бухгалтер;
— фінансовий аналітик;
— агент страховий;
— банкір;
— інспектор податкової служби;
— державний інспектор;
— спеціаліст планово-економічного відділу.

Фахові компетентності спеціальності

1. Розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади і закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.
2. Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).
3. Вміння використовувати теоретичний та методичний інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук для діагностики стану фінансових систем.
4. Здатність використовувати базові знання і практичні навички у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.
5. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
6. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність, інтерпретувати та використовувати фінансову та пов’язану з нею інформацію.
7. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
8. Здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
9. Здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері фінансів, банківської справи та страхування та брати відповідальність за них.

10. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Перелік дисциплін професійного спрямування

­ Економіка підприємства
­ Менеджмент (за професійним спрямуванням)
­ Маркетинг (за професійним спрямуванням)
­ Фінанси
­ Гроші і кредит
­ Фінанси підприємств
­ Бюджетна система
­ Банківська система
­ Податкова система
­ Фінансовий ринок
­ Бухгалтерський облік
­ Економіка праці та соціально-трудові відносини
­ Міжнародна економіка
­ Інвестування
­ Страхування
­ Інформатика та КТ
­ Економічна теорія
­ Мікроекономіка
­ Макроекономіка
­ Економіко-математичні методи та моделі
­ Вища та прикладна математика
­ Основи здорового способу життя
­ Валеологія
­ Право (за професійним спрямуванням)
­ Казначейська справа
­ Трудове право
­ Правознавство
­ Фінансовий менеджмент
­ Ринок фінансових послуг
­ Інноваційні процеси
­ Професійна етика
­ Статистика
­ Фінанси страхових організацій
­ Банківські операції
­ Банківський менеджмент
­ Економічний аналіз
­ Грошово-кредитна система зарубіжних країн
­ Державне регулювання економіки
­ Стратегічне управління фінансами
­ Фінансовий аналіз
­ Фінансовий облік­ Фінансово-банківська статистика

­ Міжнародні фінанси