fbpx
Академія Рекреаційних технологій і права

Освітньо-професійна програма спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Сертифікат про акредитацію

Галузь знань – 02 «Культура та мистецтво».
Спеціальність – 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».
Освітня програма – «Документознавство та інформаційна діяльність».
Спеціалізація – «Документознавство та інформаційна діяльність».
Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський).
Термін навчання – 4 роки.
Форма навчання – денна, заочна.
Кваліфікація освітня – бакалавр освіти (за предметною спеціалізацією «Документознавство та інформаційна діяльність»).
Кваліфікація професійна – документознавець, фахівець інфокомунікацій, фахівець із зв’язків з громадськістю та  пресою, спеціаліст з питань кадрової та державної служби, фахівець з інформаційних технологій.

Сфера працевлаштування: органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, організації, інформаційні установи різного рівня та форм власності у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної  справи, зокрема: менеджмент інформаційних продуктів та послуг, управління інформацією, PR технології, керування спільнотами, адміністративний менеджмент, інформаційний консалтинг.

Професійні назви робіт:

 • 2432.1 – Документознавець.
 • 2431 – Професіонали в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів.
 • 2433 – Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу.
 • 1473 – Менеджер у сфері надання інформації.
 • 2419.3 – Спеціаліст з питань кадрової та державної служби.
 • 2419.2 – Фахівець із зв’язків з громадськістю та  пресою.
 • 3121 – Фахівець з інформаційних технологій.
 • 3114 – Фахівець інфокомунікацій.
 • 3115 – Адміністративний помічник.
 • 3116 – Інспектор з кадрів.
 • 3117 – Організатор з персоналу.
 • 3118 – Агент рекламний.
 • 3119 – Представник з реклами.
 • 3431 – Секретарі адміністративних органів.
 • 3431 – Інспектор з контролю за виконанням доручень.
 • 3432 – Офісний службовець.
 • 3434.1 – Помічники керівників підприємств, установ та організацій.
 • 3435 – Організатори діловодства.
 • 3435.1. – Організатор діловодства (державні установи).
 • 3436 – Помічники керівника.
 • 3435.2. – Організатор діловодства (види економічної діяльності).
 • 3436.1. – Референт.
 • 3435.2 – Організатор діловодства (культура).
 • 3436.1 – Референт.
 • 3435.3. – Організатор діловодства (система судочинства).
 • 343 – Технічні фахівці в галузі управління.
 • 4141 – Архіваріус.
 • 4141 – Конторський (офісний) службовець.
 • 4141 – Оброблювач інформаційного матеріалу .
 • 4141 – Підбирач довідкового та інформаційного матеріалу.

Професійні назви робіт за International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08):

 • 33 – Business and administration associate professionals (професіонал у сфері бізнесу та адміністрування).
 • 333 – Business services agents (діловий представник).
 • 334 – Administrative and specialized secretaries (адміністративний та спеціальний секретар).
 • 335 – Regulatory government associate professionals (професіонал у сфері державного управління).
 • 34 – Legal, social, cultural and related associate professionals (професіонал у юридичній, соціальній, культурній та суміжних сферах).
 • 341 – Legal, social and religious associate professionals (професіонал у юридичній, соціальній та релігійній сферах).
 • 35 – Information and communications technicians (фахівець з інформаційно-комунікаційних технологій).
 • 351 – Information and communications technology operations and user support technicians (фахівець служби підтримки користувачів та інформаційно-комунікаційних систем).
 • 352 – Telecommunications and broadcasting technicians (технічний фахівець у сфері телекомунікацій та електронних ЗМІ).

Фахові компетентності спеціальності

 1. Здатність забезпечувати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніторинг, організацію, зберігання, розповсюдження та надання в користування інформації та знань у будь-яких форматах.
 2. Здатність використовувати методи систематизації, пошуку, збереження, класифікації інформації для різних типів контенту та носіїв.
 3. Здатність використовувати сучасні прикладні комп’ютерні технології та програмне забезпечення для вирішення завдань спеціальності.
 4. Здатність аналізувати закономірності функціонування потоків та масивів документів та електронних даних.
 5. Здатність створювати чітку, стислу та точну управлінську документацію відповідно до чинних стандартів.
 6. Здатність підтримувати ділову комунікацію з усіма суб’єктами інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та управління, засобами масової інформації.
 7. Здатність впроваджувати інноваційні технології виробництва інформаційних продуктів та послуг, підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів бібліотек та архівів.
 8. Здатність проектувати та створювати інформаційні системи, ресурси, продукти, системи та послуги.
 9. Здатність використовувати PR-технології та організовувати системи соціальних комунікацій в умовах сучасної інформаційно-технологічної інфраструктури.
 10. Здатність застосовувати принципи проектування баз даних, інформаційних систем, соціальних мереж, цифрових бібліотек та архівів
 11. Здатність використовувати і вдосконалювати автоматизовані інформаційно-пошукові системи, організовувати цифрові архіви, електронні бібліотеки, проблемно-тематичні бази та банки даних.
 12. Здатність створювати, наповнювати та забезпечувати функціонування веб-сайтів та веб-спільнот у мережі Інтернет.
 13. Здатність опановувати технології електронного урядування та електронного документообігу.
 14. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
 15. Здатність опановувати та застосовувати технології системного аналізу інформаційної діяльності.

Перелік дисциплін професійного спрямування

 • Автоматизовані інформаційно-документні системи
 • Аналітико-синтетична обробка  документів
 • Архівознавство
 • Діловодство
 • Документне забезпечення управління
 • Документознавство
 • Документознавча пропедевтика
 • Електронний документообіг
 • Інформатика та КТ
 • Інформаційний сервіс Інтернет
 • Комунікативістика
 • Комунікаційний дизайн. Презентація інформації (практикум)
 • Менеджмент кадрової роботи та державної служби
 • Методи та засоби інформаційної діяльності
 • Мова ділових паперів (іноз. мовою)
 • Організація діяльності прес-служб
 • Організація зв’язків з громадськістю
 • Організація інформаційно-аналітичної діяльності
 • Організація інформаційної діяльності в управлінні
 • Організація представницьких заходів
 • Основи державного управління
 • Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування (за професійним спрямуванням)
 • Основи теорії і практики соціальних комунікацій
 • Патентна та ліцензійна діяльність
 • Право (за професійним спрямуванням)
 • Практикум з комп’ютерного діловодства
 • Практикум зі спеціального діловодства (управлінське, кадрове, муніципальне, нотаріальне, військове  і т.д.)
 • Спеціальне документознавство
 • Стандартизація в інформаційно-документних технологіях
 • Трудове право
 • Виробнича практика з документообігу та діловодства
 • Виробнича практика з інформаційно-документних технологій
 • Виробнича практика з інформаційно-комунікаційних технологій в документній сфері