fbpx
Академія Рекреаційних технологій і права

Освітньо-професійна програма спеціальності – 011 «Освітні, педагогічні науки»

Сертифікат про акредитацію

Галузь знань – 01 «Освіта / Педагогіка».
Спеціальність – 011 «Освітні, педагогічні науки»
Освітня програма – «Освітні, педагогічні технології»
Рівень вищої освіти – другий (магістерський).
Термін навчання – 1,5 роки.
Форма навчання – денна, заочна
Кваліфікація освітня – магістр освітніх, педагогічних наук.
Кваліфікація професійна – викладач вищого навчального закладу,
викладач професійного навчального закладу, керівники підрозділів у
сфері освіти та виробничого навчання

Сфера працевлаштування:
— заклади освіти України;
— науково-педагогічні установи та організації;
— заклади підвищення кваліфікації та післядипломної освіти;
— наукова та викладацька діяльність у різних сферах.
Випускники магістратури, згідно з класифікатором професій, можуть займати наступні посади: викладач вищого навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, викладач професійно-технічного навчального закладу, вчитель середнього навчально-виховного закладу, методист заочних шкіл і відділень, інспектор вищих навчальних закладів, інспектор з дошкільного виховання, позашкільної роботи, інспектор з навчальної, виховної, методичної роботи, виробничого навчання і початкової військової підготовки, інспектор з охорони дитинства, інспектор середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів, інспектор шкіл, інспектор-методист.

Фахові компетентності спеціальності

1. Здатність до виконання професійних завдань і педагогічних функцій в умовах мінливого освітнього середовища.
2. Здатність до критичного осмислення світових тенденцій, складних процесів та явищ у системі вищої професійної освіти і застосування комплексних підходів до їх аналізу та прогнозування.
3. Здатність до моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця на рівні новітніх досягнень педагогічної науки.
4. Здатність до планування та організації навчальної діяльності, проектування соціально-педагогічної системи підготовки фахівця з урахуванням особливостей професійної діяльності.
5. Здатність до управління навчальною діяльністю з підготовки фахівця за допомогою розробленої системи дидактичних засобів.
6. Здатність до впровадження ефективних освітніх технологій, інтерактивних методів навчання.
7. Здатність до педагогічного спілкування на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників педагогічного процесу.

8. Здатність до застосування міждисциплінарного підходу до формування необхідних компетентностей фахівця.
9. Здатність самостійно розробляти навчальні й робочі програми з дисципліни, плани практичних занять і самостійної роботи магістрантів.
10. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації протягом педагогічної діяльності.
11. Здатність оцінювати рівень сформованих компетентностей на основі застосування адекватних діагностичних засобів.
12. Здатність до діалогічної взаємодії з колегами, широким академічним товариством та громадськістю на національному й міжнародному рівні з метою реалізації інноваційного проекту або вирішення наукової або практичної проблеми.
13. Здатність до формування професійно значущих якостей фахівця у сфері вищої освіти.
14. Здатність до самоаналізу та коригування педагогічної діяльності, самоменеджменту, саморозвитку.

Перелік дисциплін професійного спрямування
— Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця.
— Моделювання діяльності фахівця. Педагогічна майстерність.
— Теорія і практика вищої професійної освіти.
— Дидактичні системи у вищій освіті. Технології навчання.
— Методика викладання у ВНЗ.
— Педагогіка і психологія вищої школи.
— Інформацйно-комунікаційні технології у професійній діяльності.
— Інноваційні технології навчання та виховання.
— Менеджмент вищої школи.
— Організація навчальнго процесу у вищій школі.
— Практикум з психології педагогічного спілкування.
— Корекційна педагогіка і психологія.
— Асистентська практика.
— Переддипломна практика.
— Магістерська робота.