Академія
рекреаційних технологій і права

/files/temp/deed1c23307004aa2fc454332eb9f003/51990a2bd7a676ce318f1c72842fabec.jpg
АКАДЕМІЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ПРАВА 
Академія рекреаційних технологій і права заснована 5 червня 2014 року.
Ректор Академії – Андрій Миколайович Сітовський – кандидат наук з
фізичного виховання та спорту, доцент, професор кафедри здоровʼя людини та
фізичної реабілітації.
Академія – сучасний навчальний заклад, відкритий для молоді з
різнорівневою освітньою підготовкою, диференційованих соціальних
можливостей і різного стану здоров’я. В Академії надається підтримка
студентам-відмінникам, молодим науковцям, спортсменам, активістам
студентського самоврядування, юним талантам, досягнення яких зміцнюють
позитивний імідж навчального закладу, а також студентам-сиротам і студентам
з особливими потребами. Учасники бойових дій користуються пільгами в
оплаті за навчання.
Сьогодні в Академії здійснюється підготовка фахівців за ступенями
бакалавр і магістр на денній та заочній формах навчання зі спеціальностей/
напрямів підготовки бакалавра: «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
(«Документознавство та інформаційна діяльність»), «Фізична терапія,
ерготерапія», «Середня освіта (Фізична культура)» («Здоров’я людини»),
«Туризм», «Право» («Правознавство»), «Соціальна робота», «Фінанси,
банківська справа та страхування» («Фінанси і кредит»); спеціальностей
магістратури: «Фізична терапія, ерготерапія», «Фізична культура і спорт»,
«Освітні, педагогічні науки».
Наукова діяльність навчального закладу є одним із головних та
пріоритетних напрямків, метою якої є формування наукового світогляду,
сприяння молодим дослідникам, опанування методології та методів наукового
пошуку, реалізації інтелектуального потенціалу професорсько-викладацького
складу та студентів щодо підвищення творчої ініціативи з метою поліпшення
підготовки кадрів.
Для навчання студентів створено всi умови: потужна матеріально-
технічна база, навчальні та спеціалізовані аудиторії (фізичної реабілітації та
функціональної діагностики, інформаційно-аналітичної діяльності),
комп’ютерні класи з доступом до мережi Internet, сучасна наукова бібліотека,
юридична клініка, спортивні зали, тренажерні зали, їдальня, реабілітаційний
центр, база відпочинку.
Також активно використовуються інформаційно-комунікативні системи
дистанційних технологій навчання, що дозволяє оптимізувати процес
передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності
студентів, завдяки опосередкованій взаємодії віддалених один від одного
учасників навчання у спеціалізованому середовищі. Дані технології характеризуються широким використанням компʼютерних навчальних програм та електронних підручників, доступних студентові за допомогою глобальної компʼютерної мережі Інтернет. Студенти мають можливість працювати з навчальними матеріалами у такому режимі та обсягах, які підходять для них індивідуально. Послідовне виконання
контрольно-діагностичних завдань і підсумкової роботи, а також підтримка в
усіх питаннях з боку викладача-координатора забезпечує планомірне засвоєння
програми дисципліни. Усі навчальні матеріали розміщені на сервері на базі
платформи MOODLЕ та доступні для самостійного вивчення (http://artip-
books.in.ua). Через Інтернет є можливість звʼязатися з викладачем, пройти
проміжні та підсумкові тести.
Такі заходи дають студентам Академії унікальну можливість отримувати знання не виїжджаючи за межі своєї країни, області, міста.
Для поліпшення умов навчання для студентів з особливими потребами
впроваджуються сучасні технології навчання: створюються мультимедійні
підручники на електронних носіях; використовується мультимедійна техніка та
сенсорний поліекран; впроваджуються інтерактивні методи навчання; під час
проведення навчальних занять враховуються індивідуальні рекомендації щодо
потреб окремих студентів у супроводі навчання. 
Академія рекреаційних технологій і права постійно впроваджує новітні
технології навчання та реалізовує їх в освітньому процесі вищої школи.

За детальною інформацією звертайтесь за адресою:
43023, м. Луцьк, вул. Карбишева, 2.
Тел.: (0332) 28 04 28, 28 01 97
Моб.: 050 98 54 100
Моб.: 067 92 58 235
www.artip.lutsk.ua
E-mail: academrtp@gmail.com