Академія Рекреаційних технологій і права

Галузь знань – 24 «Сфера обслуговування».
Спеціальність – 242 «Туризм».
Освітня програма – «Туризм».
Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський).
Термін навчання – 4 роки.
Форма навчання – денна, заочна.
Кваліфікація освітня – бакалавр з туризму.
Кваліфікація професійна – фахівець з туристичного обслуговування.

Сертифікат про акредитацію

Сфера працевлаштування:
— Фахівець з туристичного обслуговування
— Організатор подорожей (екскурсій)
— Екскурсовод
— Фахівець із організації дозвілля
— Організатор туристичної і готельної діяльності
— Фахівець з готельного обслуговування
— Фахівець з розвитку сільського туризму
— Фахівець із конференц-сервісу
— Фахівець із спеціалізованого обслуговування
— Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму)
— Фахівець із туристичної безпеки
— Інструктор-методист з туризму
— Інспектор з туризму
— Інші технічні фахівці в галузі управління
Фахівці готуються для організаційно-управлінської, господарської, комерційної та науково-дослідної діяльності у сфері туризму, готельного господарства, ресторанного сервісу, курортної справи.

Фахові компетентності спеціальності
1. Знання і розуміння предметної області своєї професії.
2. Уміння застосовувати фахові знання на практиці.
3. Здатність аналізувати туристичний потенціал територій.
4. Здатність орієнтуватись в організації туристично-рекреаційного простору.
5. Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів.
6. Розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного).
7. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту.
8. Розуміння принципів і процесів формування та організації роботи суб’єкта туристичного бізнесу та його підсистем.
9. Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та складних форс-мажорних обставинах.

10. Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати туристичний інформаційний матеріал.
11. Здатність використовувати в роботі туристичних підприємств інформаційні технології та офісну техніку.
12. Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, використовувати сучасні технології обслуговування туристів та вести
претензійну роботу.
13. Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації.
14. Здатність працювати у полікультурному середовищі.
15. Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами законодавства.
16. Уміння працювати з документацією та здійснювати розрахункові операції суб’єктом туристичного бізнесу.

Перелік дисциплін професійного спрямування

— Вступ до спеціальності «Туризм»
— Міжнародний туризм
— Географія туризму
— Організація сфери туристичних послуг
— Технологія обслуговування в туристичних комплексах
— Економіка підприємства
— Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування (за професійним спрямуванням)
— Менеджмент та маркетинг в туризмі
— Рекреаційні комплекси світу
— Туристичні ресурси України
— Курортологія
— Організація турів
— Організація туризму (дозвіллєзнавство, екскурсознавство, організація туристичних подорожей, туризмознавство)
— Готельна індустрія та організація готельного господарства
— Організація ресторанного господарства
— Облік і аудит
— Музеєзнавство
— Спеціалізований туризм
— Ділова іноземна мова
— Трудове право
— Право (за професійним спрямуванням)
— Інформаційні системи і технології в туризмі
— Безпека в туризмі / Страхування в туризмі
— Туристичне краєзнавство / Туристичні ресурси рідного краю
— Організація активного туризму / Організація дозвілля
— Анімаційні послуги в туризмі / Діяльність самодіяльних туристичних
організацій

— Технологія туристичної діяльності / Стандартизація, сертифікація і
ліцензування в туризмі
— Екологічний та сільський туризм / Регіональний туризм
— Реклама і РR в туризмі / Основи професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг
— Планування та організація туристичного бізнесу / Ціноутворення в
туризмі
— Виробнича практика:
 Організація екскурсійного обслуговування
 Технологія і організація обслуговування в туристичних фірмах
 Технологія і організація обслуговування в готельно-туристичних
комплексах