Академія Рекреаційних технологій і права

Галузь знань – 01 «Освіта / Педагогіка».
Спеціальність – 014.11 «Середня освіта (фізична культура)».
Освітня програма – «Фізична культура».
Спеціалізація – «Здоров’я людини та фітнес».
Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський).
Термін навчання – 4 роки.
Форма навчання – денна, заочна.
Кваліфікація освітня – бакалавр освіти (за предметною спеціалізацією
«Фізична культура»).
Кваліфікація професійна – учитель фізичної культури, учитель основ
здоров’я; фітнес-тренер; фахівець із організації дозвілля.
Сфера працевлаштування:
— вчитель фізичної культури загальноосвітніх навчальних закладів;
— вчитель основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів;
— фітнес-тренер;
— фахівець із організації дозвілля;
— інструктор з аеробіки;
— інструктор-методист тренажерного комплексу (залу).
Фахові компетентності спеціальності

1. Здатність формувати в учнів предметні компетентності з фізичного
виховання, медико-біологічних та психологічних основ і технологій розвитку
рухових умінь і навичок та фізичних якостей, санітарно-гігієнічних основ
діяльності у сфері фізичної культури.
2. Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології навчання у
фізичному вихованні.
3. Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня
навчальних досягнень учнів з фізичного виховання.
4. Здатність аналізувати особливості сприйняття та засвоєння учнями
навчальної інформації з метою прогнозу ефективності та корекції навчально-
виховного процесу з фізичного виховання.
5. Здатність до володіння педагогічними, медико-біологічними,
інформаційними технологіями для формування здорового способу життя,
розвиту рухових умінь і навичок, розвитку фізичних (рухових) якостей у
представників різних груп населення і самостійної розробки методик і
технологій для інтегрального гармонійного розвитку людини.
6. Здатність до аналізу, систематизації та оцінки педагогічного досвіду,
здатність до розробки методики та технологій для розвитку рухових умінь і
навичок та фізичних (рухових) якостей) на основі розуміння і застосування
положень фізіології, морфології, біохімії, біомеханіки.
7. Здатність оволодівати базовими і новими видами фізкультурної
діяльності.
8. Здатність вести документацію, що забезпечує процес навчання з
фізичної культури в середніх загальноосвітніх навчальних закладах.

9. Здатність здійснювати профілактику травматизму, забезпечувати
охорону життя і здоров’я дітей.
10. Здатність самостійно проводити навчальні заняття з фізичної культури
з дітьми шкільного віку та учнями в загальноосвітніх установах, освітніх
закладах середньої та професійної освіти, позакласну спортивно-масову роботу
з учнями.
11. Здатність самостійно проводити заняття з в шкільній секції
спортивного напряму, здійснювати профілактику травматизму.
12. Здатність виховувати в учнів соціально-особистісні якості:
цілеспрямованість, організованість, працьовитість, відповідальність,
громадянськість, комунікативність.
13. Здатність оцінювати фізичні здібності і функціональний стан учнів,
адекватно вибирати засоби і методи рухової діяльності для корекції стану учнів
з урахуванням їх індивідуальних особливостей.
14. Здатність здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, у т.ч. за
допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, необхідної для
постановки і вирішення професійних завдань, професійного та особистісного
розвитку.
15. Здатність до організаційної роботи у сфері фізкультурно-оздоровчої
роботи у навчальних закладах, позашкільних закладах учнівської молоді (зі
спортивного туризму й орієнтування), літніх дитячих оздоровчих таборах.
16. Здатність здійснювати реабілітаційні заходи з метою відновлення
функцій організму, досягнення нормального рівня здоров’я, оптимального
фізичного стану та кондиції осіб різного віку (зокрема учнів спеціальних
медичних груп) з порушеннями різної нозології.

Перелік дисциплін професійного спрямування

— Анатомія людини.
— Фізіологія людини.
— Педагогіка.
— Психологія.
— Легка атлетика та методика її викладання.
— Загальна теорія здоров’я.
— Спортивні ігри та методика їх викладання.
— Основи здорового способу життя.
— Гігієна.
— Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності .
— Теорія і методика фізичного виховання .
— Психологія здоров’я та здорового способу життя.
— Плавання та методика його викладання.
— Гімнастика та методика її викладання.
— Долікарська медична допомога у невідкладних станах.
— Фізіологія рухової активності.
— Лікувальна та оздоровча фізична культура при травмах та захворюваннях
опорно-рухового апарату.
— Масаж.
— Основи фізичної реабілітації.

— Методика навчання основ здоров’я.
— Діагностика і моніторинг стану здоров’я.
— Лікувальна та оздоровча фізична культура при захворюваннях внутрішніх
органів.
— Ментальний фітнес.
— Фітнес-програми силової спрямованості.
— Фітнес-програми аеробної спрямованості.
— Сучасні рекреаційні технології.
— Професійна майстерність (за професійним спрямуванням).
— Лікувальна та оздоровча фізична культура при захворюваннях та травмах
нервової системи.
— Лікувальна та оздоровча фізична культура при захворюваннях серцево-
судинної системи.
— Технології та види спорту для всіх.
— Функціональний фітнес.
— Педагогічна практика.
— Практика зі спеціалізації.